ایست کلاود


HAOS
HAOS

ما برای توسعه ی علم نجوم شروع به کار بر روی آن نمودیم.
ما باور داریم که تحقیقات و فعالیت بر روی پروژه های فضایی که توسط آزانس های فضایی سراسر جهان اجرا شده است؛ تنها راه نجات نسل انسان از انقراض میباشد.
کره زمین بسیار بخشنده است؛ همه ی ما خاطراتی بر روی آن داریم اما، زمان رو به پایان است و چنانچه زیر ساخت های لازم رو مهیا نکنیم، هیچکس نخواهد بود که این خاطرات را به یاد آورد!

سازنده:
تاریخ تکمیل:

دسامبر 25, 2019

مهارت ها:

C#.NET / Unity3D / Maya Modeling & Animating

مشتریان:

کاربران Microsoft UWP